Меркур предупредување

Предупредување: Флуоресцентните светилки содржат МЕРКУРИ. За процедури за безбедно ракување, мерки што треба да се преземат во случај на случајно кршење и опции за отстранување и рециклирање; ве молам кликнете овде. Отстранете го или рециклирајте во согласност со важечките закони.

Жива жива
Нема ѓубре жива
Рециклирајте жива